2000

Executive Committee

Savitha Ravishankar  President
Chaya Rao  Secretary
Sampada Jainapur
 Cultural Coordinator
Sudhindra Rao
 Treasurer
Ajith Kallambella  Communications Director
 Suhas Sabade
 
 Vijay Parvatikar
 

Advisory Board

 Ravi Ravishankar
 Prasad Kashyap
Vishwatheja Tharuvesanchi
 Mahesh Gundappa