1999

Executive Committee

Ravi Kalmath
 President
Lakshminarayan Ganapathi
 Secretary
Sudhindra Rao
 Treasurer
Mahesh Gundappa  
Bhuvanesh Yerigeri
 

Advisory Board

 Ravi Ravishankar
 Prasad Kashyap
 Vishwatheja Tharuvesanchi
 Shankar Lakshman