1998

Executive Committee

 Vishwatheja Tharuvesanchi  President
 Sudhindra Rao  Secretary
 Lakshminarayan Ganapathi  Treasurer
 Prasad Kashyap  Communications Director
 K.A. Jaganath
 
 Lakshmi Venkatakrishnaiah
 
 Ravi Kalmath  

Advisory Board

 Ravi Ravishankar
 Bhaskar Rao
 Surendra Desai
 Shankar Lakshman