1997

Executive Committee

 Ramesh Pai
 President
 Vishwatheja Tharuvesanchi  Treasurer
 Prasad Kashyap  Communications Director
 K.A. Jaganath
 
 Shankar Lakshman 
 Savitha Ravishankar
 

Advisory Board

 Bhaskar Rao