1996

Executive Committee

 Supriya Desai
 President
 Shankar Devanahalli
 Treasurer
 Shankar Lakshman  Communications Director
 Prasad Kashyap 
Ravi Ravishankar
 

Advisory Board

Narasimha Iyengar
Harish Amble