ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ : Illustrious Past

Showing 17 items
YearPresidentSampige Bhandavaru
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
YearPresidentSampige Bhandavaru
2012 Madhu Rangappagowda Ravi & Savitha Upadhya , Ramesh & Preethi Bookahalli  
2011 Rishi Acharya Prashanth & Namitha Jathan. Shantala & Ravi gooty 
2010 Sudhakar Upadhyaya Rekha & Prasad Makham, Gowri & Madhu Rangappagowda 
2009 Veena Rao Sridhar & Lakshmi Chekuri. Supriya & Rishi Acharya 
2008 Rekha Makham  
2007 Namitha Jathan Sreedevi & Jaganath. Shruthi & Sudhindra Rao 
2006 Rishi Acharya Sowmya & Rajeev Thalla. Chaya & Sridhar Rao 
2005 Supriya Desai Veena & Prasad Kashyap 
2004 Rajeev Thalla Pushpa & Ravi Kalmath. Meena & Harish Amble 
2003 Prasad Kashyap Nanthini & Ganapathi. Reshma & Vish Tharuvensanchi 
2002 Lakshminarayan Ganapathi Sharada & Krishne Gowda. Supriya & Suren Desai 
2001 Lakshmi Venkatakrishnaiah Savitha & Ravishankar. Swarna & Shankar Devanahalli 
2000 Savitha Ravishankar Ramesh Pai 
1999 Ravi Kalmath  
1998 Vishwatheja Tharuvesanchi Geetha & Bhaskar Rao. Veda & Narasimha Iyengar 
1997 Ramesh Pai  
1996 Supriya Desai  
Showing 17 items